संगीतमय प्रस्तुतियाँ

1. प्रार्थना
(जयतु जिनशासनम्)

.

.

2. कुन्दकुन्दाष्टकम्

.

.