अर्हं स्वधर्म शिविर (2021)

10 सितम्बर से 19 सितम्बर

(दशलक्षण पर्व)

LIVE PAGE

अर्हं स्वधर्म शिविर समापन समारोह

.

.

Day – 10
उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म

भक्ति स्वाध्याय
एवं
Practical Session

.

तत्त्वार्थ सूत्र विधान

.

.

Day – 9
उत्तम आकिंचन धर्म

पृच्छना स्वाध्याय

.

.

.

.

.

Day – 8
उत्तम त्याग धर्म

पृच्छना स्वाध्याय

.

.

Day – 6
उत्तम संयम धर्म

.

Day – 5
उत्तम सत्य धर्म

.

.

Day -4
उत्तम शौच धर्म

.

DAY-03
उत्तम आर्जव धर्म

.

.

DAY-02
उत्तम मार्दव धर्म

.

.

DAY-01
उत्तम क्षमा धर्म

.